អាហារធម្មជាតិទាំង 8 មុខនេះអាចជួយដុតសម្លាប់ជាតិខ្លាញ់ក្បាលពោះយ៉ាងឆាប់រហ័ស ។