សម្រាប់នារីណាដែលចង់បានរាងស្អាតរឺបុរស គួរតែអនុវត្តន៍តាមវិធី 8 ទាំងនេះទៅ…..