លោកអ្នកដឹងទេប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានបរាជ័យប៉ុន្មានដង ទម្រាំបានក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិច